Algemene Voorwaarden van Interius Advocaten

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze websites (www.interius.be en www.invordering.be) in het Nederlands. La version française des présentes conditions générales est disponible à première demande. The English version of these general terms and conditions is available on demand.

Algemene voorwaarden Interius Advocaten

Artikel 1. Interius Advocaten is de beschermde merknaam en de handelsnaam van Willems & Van Neck VOF, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma die zich tot doel stelt: “de uitoefening door de vennoten van het beroep van advocaat, voor haar rekening, evenals de uitoefening van gerechtelijke mandaten die aan de leden van de vennootschap zouden worden toevertrouwd, alsook arbitrage-opdrachten en in het algemeen alle beroepsactiviteiten van de vennoten verenigbaar met het beroep van advocaat”. Willems & Van Neck, hierna Interius Advocaten genoemd, is ingeschreven in bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0 472 240 144. De advocaten die werken op het kantoor zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten bij de balie van Dendermonde. In de informatiefiche die de klant ontvangen heeft en onder de tab “legal info” op de website van Interius Advocaten kunnen de meest recente gegevens gevonden en geraadpleegd worden met betrekking tot de contactgegevens van Interius Advocaten, het statuut van de advocaten die werkzaam zijn bij Interius Advocaten, de deontologische regels die van toepassing zijn op de advocaten werkzaam bij Interius Advocaten, de vindplaats van andere taalversies van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, van toepassing op al de diensten geleverd door Interius Advocaten aan haar klanten, inclusief vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten, met uitsluiting van de eventuele algemene en bijzondere voorwaarden van de klant ook al worden deze naderhand meegedeeld. Bijzondere afspraken, indien schriftelijk vastgelegd, gaan steeds boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Willems & Van Neck VOF. De advocaten verbonden aan Interius Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Interius Advocaten. Interius Advocaten is de enige contractspartij voor de klanten van Interius Advocaten voor iedere opdracht uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden. Indien opdrachten uitgevoerd worden door een advocaat verbonden aan Interius Advocaten in eigen beheer, dan zal dit vooraf meegedeeld worden aan de Klant en in dat geval is Interius Advocaten geen contractspartij.

Artikel 4. Iedere opdracht wordt door Interius Advocaten uitgevoerd naar best vermogen, volgens de regels van de kunst. Op Interius Advocaten kan derhalve nooit een resultaatsverbintenis rusten, enkel en alleen een inspanningsverbintenis. Interius Advocaten zal ten aanzien van de klant of derden slechts aansprakelijk zijn voor ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. De advisering door Interius Advocaten ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de klant een andersluidende schriftelijke mededeling van Interius Advocaten ontvangt.

Artikel 5. Iedere opdracht wordt door Interius Advocaten uitgevoerd ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Iedere opdracht in het kantoor wordt uitgevoerd hetzij door één van de vennoten zelf, hetzij door een (zelfstandig) medewerker van het kantoor, naar keuze van de vennoten, waarbij – in de keuze van de medewerker – zoveel als mogelijk rekening zal gehouden worden met de ervaring en specialisering van de desbetreffende medewerker. Indien nodig wordt in teamverband gewerkt. De Klant wordt op de hoogte gebracht van de identiteit van de medewerker die mee zijn dossier behandeld.

Artikel 7. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten (zoals boekhouders, notarissen, deurwaarders) zal Interius Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds in naam en voor rekening van de klant. Interius Advocaten is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de klant eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de klant te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van derden is Interius Advocaten niet aansprakelijk. De vergoedingen/erelonen van deze derden zijn steeds ten laste van de klant. Indien deze uitzonderlijk worden voorgeschoten door Interius Advocaten, zullen zij worden doorgerekend.

Artikel 8. Iedere aansprakelijkheid van Interius Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Interius Advocaten beperkt tot het door Interius Advocaten in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 25.000 EUR. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht mocht geweigerd zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Interius Advocaten, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Interius Advocaten zijn ingediend binnen het jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

Artikel 10. De klant is gehouden Interius Advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Interius Advocaten te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 11. De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het van het grootste belang is dat Interius Advocaten op de hoogte wordt gesteld van alle informatie die betrekking heeft op de zaak die Interius Advocaten behandelt voor de Klant. Zo dient de klant Interius Advocaten onmiddellijk in kennis te stellen van alle documenten welke de Klant in zijn bezit heeft of door de klant zouden ontvangen worden en betrekking hebben op de lopende procedure en of zaak. Het volstaat hiertoe het desbetreffende document of een kopie ervan met vermelding van onze referte aan het kantoor over te maken. Hetgeen reeds vermeld werd is zeker van belang indien het document in kwestie een deurwaardersexploot uitmaakt, betekend op vraag van een andere partij. Van dergelijke documenten ontvangen wij langs geen andere weg kopieën. Deze documenten zijn van het grootste belang teneinde termijnen in de procedure te kunnen opvolgen.

Artikel 12. Iedere opdracht tot het aanwenden van een rechtsmiddel dient ons in principe schriftelijk te worden verschaft. Indien de klant evenwel geen schriftelijke opdracht ter zake geeft, bv. bij hoogdringendheid, en er wordt een rechtsmiddel aangewend, wordt de klant vermoed zijn toestemming gegeven te hebben en stilzwijgend akkoord te gaan bij gebreke aan schriftelijke reactie binnen de week van het ogenblik dat de klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis kon hebben van het aanwenden van het rechtsmiddel. De termijnen van beroep en verzet belopen in principe één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis. In strafzaken beloopt de termijn principieel 30 dagen te rekenen vanaf de dag van het vonnis, zonder dat dit hoeft betekend te worden. In sommige gevallen (bv. beschikking Raadkamer, procedure sociale verkiezingen, administratiefrechtelijke procedures, enz.) spelen andere, vaak kortere termijnen. Om deze redenen is het zeer belangrijk dat wij zo snel mogelijk verwittigd worden.

Artikel 13. Soms vertegenwoordigd Interius Advocaten meer dan één klant in een dossier. In dat geval gaat Interius Advocaten er van uit dat de klanten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring van ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende klanten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij eenzelfde overeenkomst zijn, leden van eenzelfde vennootschap of vennootschapsorgaan, verbonden vennootschappen, vennootschap of achterman zijn.

Artikel 14. De facturatie van Interius Advocaten omvat (1) het ereloon, (2) de secretariaats- en verplaatsingskosten en (3) de externe kosten. Het ereloon (1) wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor het desbetreffende dossier geldende uurtarief. De bestede tijd wordt per dossier bijgehouden via een tijdsregistratiesysteem. De klant heeft kennis van de uurtarieven gehanteerd door Interius Advocaten die in principe steeds worden meegedeeld bij de aanvang van een opdracht aan de klant. De secretariaatskosten (2) worden onder meer onderverdeeld in dossieropening, dactylo, kopie, scans, inkomende post, telefoons, aangetekende brieven, dactylo en verzending e-mail en verplaatsingskosten. Het ereloon en de secretariaats- en verplaatsingskosten kunnen elk jaar in de maand januari worden aangepast aan de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder.  Externe kosten (3) zijn kosten die Interius Advocaten ten behoeve van de klant aan derden heeft betaald, zoals bv. griffierechten, deurwaarderskosten, kosten aan een confrater voor een vervanging, … . In zoverre de klant nog over één van deze gegevens nadere inlichtingen zou wensen te bekomen, zal hij dit onmiddellijk opvragen op het kantoor. Interius Advocaten rekent in principe periodiek, meestal maandelijks af. Interius kan voor elk dossier evenwel voorschotten vragen. Deze voorschotten zijn in beginsel niet gedetailleerd, maar de klant kan in elke stand van het dossier een detail opvragen en het dossier wordt bij het afsluiten ervan gedetailleerd afgerekend. Onverminderd het voorgaande heeft Interius in elke stand van het dossier recht om tussentijds af te rekenen. De klant heeft er tevens kennis van dat Interius Advocaten zich het recht voorbehoudt, om in geval van een gunstig resultaat, ook een vergoeding te factureren naargelang van de waarde van de zaak, t.t.z. een percentage van maximaal 10% op de gerecupereerde bedragen of uitgespaarde bedragen indien de zaak in geld waardeerbaar is, of de vermenigvuldiging van het ereloon met een coëfficiënt die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) ingeval de zaak niet in geld waardeerbaar is. Bij abonnementsformules kunnen vaste bedragen per jaar worden overeengekomen met de klant die  Tenslotte kan het ereloon, bijvoorbeeld bij incassozaken, ook bestaan uit een vast overeengekomen bedrag en/of een gerecupereerd schadebeding en/of gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding.

Artikel 15. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige andere belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging. In de gevallen waarin de BTW-wetgeving het opmaken van een factuur niet verplicht stelt (i.h.b. ten aanzien van particuliere klanten die handelen buiten iedere professionele activiteit) kan Interius Advocaten eventueel, wanneer zij dit wenselijk acht, ervoor opteren om in de plaats van een factuur een betalingsverzoek (staat van erelonen en kosten) te richten aan de Klant. Alle voorafgaande bepalingen met betrekking tot de facturatie van Interius Advocaten zijn van toepassing op deze betalingsverzoeken.

Artikel 16. De facturen van Interius Advocaten zijn betaalbaar tien dagen na de factuurdatum, tenzij anders werd overeenkomen. Bij niet-betaling tegen de vervaldatum loopt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een nalatigheidsintrest, al naargelang het geval berekend overeenkomstig het bepaalde Wet op de Bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties of van de wettelijke intrestvoet verhoogd met drie procent, vanaf de dag van de aangetekende ingebrekestelling bij particuliere klanten. Eveneens is dan van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 50 EUR. Interius Advocaten heeft het recht om bij niet (tijdige) betaling haar prestaties op te schorten of te staken tot wanneer zij voldoende zal geprovisioneerd zijn. De facturen zijn betaalbaar hetzij contant op het kantoor, hetzij op de financiële rekening van Interius Advocaten. Facturen van Interius Advocaten dienen geprotesteerd te worden binnen de 14 dagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven.

Artikel 17. Interius Advocaten stort de derdengelden zo snel als mogelijk door op de rekening van de klant. Interius Advocaten mag op de derdengelden steeds alle aan Interius Advocaten verschuldigde bedragen in mindering brengen, ook al zijn deze nog niet opeisbaar. De klant zal hiervan schriftelijk van in kennis gesteld worden. Interius Advocaten stort alle derdengelden die zij ontvangt van de Klant, bestemd voor derden, onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 18. Het is de klanten niet toegestaan om de door Interius Advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, die trouwens vallen onder het beroepsgeheim, onder welke vorm ook, zonder haar voorafgaandelijke toestemming, zelf om met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken, of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Interius Advocaten toegekende opdracht.

Artikel 19. Onverminderd andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen Interius Advocaten en de Klant hebben zowel de Klant als Interius Advocaten het recht om die overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Ingeval de Klant een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan Interius Advocaten de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van Interius Advocaten om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, moest de Klant in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie). De opzegging moet schriftelijk gebeuren. De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen evenals, zo een gunstige afwikkeling van het dossier verwacht werd, de succes fee. Interius Advocaten maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Klant. Interius Advocaten bezorgt de Cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug. Interius Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Klant, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden. De beëindiging van de overeenkomst tussen Interius Advocaten en de Klant en van de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt m.b.t. de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen.

Artikel 20. Na beëindiging van elke zaak archiveert Interius Advocaten het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Klant terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

Artikel 21. De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de antiwitwaswet genoemd) verplicht advocatenkantoren zoals Interius advocaten tot identificatie van haar opdrachtgevers, hun bestuurders en uiteindelijke begunstigden (UBO’s). De identificatiegegevens die door de Klant moeten worden verstrekt verschillen naargelang de opdrachtgever een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een trust, een fiducie, of een soortgelijke juridische structuur of een UBO is. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om spontaan alle documenten te verstrekken op basis waarvan de identificatie van deze personen kan worden uitgevoerd en stelt Interius Advocaten in staat om een kopie van deze documenten op te slaan in een speciale database. Daarnaast zal de opdrachtgever Interius advocaten zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van elke wijziging in zijn situatie of capaciteit en zal hij het bewijs van een dergelijke wijziging voorleggen. Deze informatie moet aan Interius Advocaten worden verstrekt voordat of op het moment dat de zakelijke relatie met de Interius Advocaten wordt aangegaan. Interius advocaten is wettelijk verplicht om passende maatregelen te nemen om de kenmerken van haar opdrachtgevers en het doel en de aard van de zakelijke relatie te evalueren als onderdeel van haar verplichting 3 01 03 2019 tot voortdurende waakzaamheid. Daarom verbindt de opdrachtgever zich ertoe om alle informatie over zijn eigen kenmerken te verstrekken die Interius advocaten relevant acht. Indien de aard van de zaak zelf dit vereist, of indien de specifieke situaties in de antiwitwaswet vereisen dat Interius advocaten een grotere waakzaamheid aan de dag legt (afhankelijk van onder meer het land van herkomst van de opdrachtgever of de voorgenomen transactie, de moeilijkheden bij de identificatie, de ongebruikelijke relatie met de opdrachtgever, of als gevolg van de aard van de activiteiten of de kwalificatie van de opdrachtgever als politiek prominente persoon), verbindt de opdrachtgever zich ertoe om elke vraag van Interius advocaten te beantwoorden teneinde Interius advocaten in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen. Indien voormelde verplichtingen niet kunnen worden nagekomen vóór of bij het aangaan van de zakelijke relatie met Interius advocaten, behoudt Interius advocaten zich het recht voor om de zakelijke relatie niet aan te gaan of de bestaande relatie te beëindigen. Wanneer Interius advocaten de opdrachtgever bijstaat in zijn verdediging of bij de beoordeling van zijn rechtspositie, is Interius advocaten strikt gebonden aan het beroepsgeheim. De antiwitwaswet verplicht Interius advocaten echter om, in specifieke situaties zoals beschreven in de antiwitwaswet, de Stafhouder van de Orde zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen zodra Interius advocaten weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat fondsen, transacties (of pogingen om die transacties uit te voeren) of feiten met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden gebruikt of uitgevoerd. De Stafhouder van de Orde, die toeziet op het beroepsgeheim in het vakgebied, zal eventuele vermoedens, indien van toepassing, melden aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI).

Artikel 22. Binnen het kader van de opdrachten die aan Interius Advocaten worden toevertrouwd door de Klant, ziet Interius Advocaten erop toe dat privéleven van haar klanten of van derden wordt beschermd en dat de vertrouwelijkheid van de gegevens die aan Interius Advocaten zijn meegedeeld of tot welke Interius Advocaten de toegang heeft verkregen, wordt verzekerd. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wet. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening, zal Interius Advocaten optreden als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsactiviteiten van Interius Advocaten en de rechten die in dit kader aan u worden verleend, zijn nader beschreven in het Privacy- en cookiebeleid van Interius advocaten dat te vinden is op www.interius.be en www.invordering.be. Voor alle verzoeken of andere vragen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de opdrachtgever kan deze contact opnemen met [email protected].

Artikel 23. De totstandkoming, geldigheid, uitvoering of interpretatie van de overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen tussen de klant en Interius Advocaten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle hiermee verband houdende betwistingen rechtstreeks, onrechtstreeks of zijdelings zullen bij uitsluiting van iedere andere Rechtbank beslecht worden voor de Belgische rechtbanken van de zetel van Interius Advocaten. Interius Advocaten behouden zich evenwel het recht voor een vordering aanhangig te maken bij een andere Rechtbank die volgens de regels van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek of enige andere norm bevoegd is.

image_pdfimage_print