Privacybeleid van Interius Advocaten

De verantwoordelijke verwerker is:
Willems-Van Neck VOF, handel drijvend onder de benaming Interius Advocaten
Albert Liénaertstraat 18A – 9300 Aalst
Tel: 053 70 84 43
[email protected]

KBO 0472 240 144

Dit privacybeleid omschrijft de manier waarop en de reden waarom uw persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op de website www.interius.be en www.invordering.be in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018) en met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de bescherming van hun gegevens.

1.    Definities.

Betrokkene = de Cliënt

Verantwoordelijke verwerker = Willems-Van Neck VOF handel drijvend onder de benaming Interius advocaten (hierna Interius Advocaten genoemd). Dit impliceert de handelingen van alle advocaten die verbonden zijn aan het kantoor met een dienstverleningsovereenkomst als advocaat-medewerker of een overeenkomst als stagiair, evenwel beperkt tot de handelingen waarbij zij optreden voor de VOF.

Verwerker = alle bedrijven waarop Interius advocaten een beroep doet en die met de persoonsgegevens van de cliënten in contact kunnen komen

Persoonsgegevens= alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon, bijvoorbeeld de cliënt, tegenpartijen, advocaten, derden, …

Verwerking = een bewerking of een geheel van bewerking met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd door automatische procédés (bijvoorbeeld verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslagen, bijwerken of wijzigen…), elke database, CRM, al dan niet voor advocaten valt hier onder.

2 . Verwerking van de persoonsgegevens.

Interius advocaten draagt privacy van zijn cliënteel, potentiële cliënten, medewerkers en sollicitanten zeer hoog in het vaandel. Om die reden wenst zij aan haar cliënten en medewerkers de hoogst mogelijke transparantie te verlenen inzake privacy. Interius advocaten zal de passende maatregelen nemen om uw gegevens correct te beschermen, deze juist op te slaan, u de mogelijkheid te geven deze gegevens in te zien, aan te passen of indien nodig te wissen. Interius advocaten doet het nodige om verlies, misbruik en onrechtmatige toegang  van/tot uw  persoonsgegevens te voorkomen.

2.1. Contact – sollicitatieformulier op de website.

Op de website (www.interius.be of www.invordering.be) kan u een contactformulier of een sollicitatieformulier invullen, de gegevens die wij via deze kanalen verzamelen worden door ons verwerkt, volgende gegevens worden langs die kanalen verwerkt:

–    naam
–    e-mailadres
–    telefoonnummer
–    onderwerp

–    bericht

–    IP-adres

U geeft een uitdrukkelijke toestemming door het voorziene vakje aan te vinken onderaan het contactformulier. Indien u ons mailt geeft u ons ook de toestemming om uw gegevens te verwerken.

2.2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u met Interius advocaten een overeenkomst sluit om uw dossier te behartigen dan geeft u ons de toestemming om kennis te nemen van uw persoonsgegevens aangaande het betreffende dossier alsook aangaande alle persoonsgegevens (van uzelf, contractpartijen of derden) die opgenomen zijn in de documenten die betrekking hebben op dit dossier.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken kunnen de volgende informatie bevatten:

 • Identiteitsgegevens omvatten de naam, de voornaam, de geboortedatum, het paspoortnummer, enz.
 • Contactgegevens omvatten het factuuradres, het e-mailadres, het telefoonnummer.
 • Professionele gegevens omvatten uw werkgever, uw titel of functie, uw professionele loopbaan, uw voorkeurstaal, de praktijkgebieden, rechtsgebieden en domeinen waarin u interesse hebt, uw relatie met een persoon.
 • Financiële gegevens omvatten onder meer bankrekeninggegevens.
 • Gebruiksgegevens zoals gegevens die we afleiden uit uw bezoek aan onze website www.interius.be of www.invordering.be, applicaties, systemen en online platforms (waaronder het collectonline-platform, sociale mediakanalen), zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de website die u voorheen heeft bezocht, demografische gegevens en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Marketinggegevens zoals Gegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij hebben verzameld al onderdeel van uw inschrijvingen op evenementen, marketingmateriaal zoals nieuwsbrieven en notificaties, van het bijwonen van vergaderingen en evenementen, waaronder de toegang en de details van een bezoek aan onze kantoren.
 • HR-gegevens omvatten gegevens die u aan ons heeft verstrekt wanneer u solliciteert voor een job bij Interius om uw profiel en vaardigheden te kunnen beoordelen.

In het kader van de behartiging van dossiers kunnen wij ook kennis krijgen van gevoelige persoonsgegevens die door ons verwerkt kunnen worden, onder meer:

–    strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;

–    gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

–    persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

2.3. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens kunnen rechtstreeks van u worden verzameld wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt.

Bijv.: U verzoekt om onze diensten, u verstrekt ons persoonsgegevens die nodig zijn voor een klantendienst; u geeft ons uw zakelijke gegevens tijdens een klantenevenement, enz.

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld van derden wanneer we: Bijv.: Wanneer een andere partij ons uw persoonsgegevens overmaakt; om achtergrondinformatie na te gaan; wanneer we communiceren met overheidsinstanties of andere openbare instellingen.
 • Uw persoonsgegevens zouden kunnen worden verzameld op basis van publiek beschikbare bronnen zoals: Bijv.: een openbaar rechtspersonenregister, een openbaar personenregister, enz.

3. Hoe maken wij gebruiken van uw persoonsgegevens?

Volgende gronden worden aangewend om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Een toestemming: als u uw toestemming hebt gegeven of uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Uitvoering van een overeenkomst: als de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u betrokken partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst;
 • Gerechtvaardigde belangen: als dat nodig is in het belang van Stibbe of een derde partij en als dergelijke belangen niet in strijd zijn met uw fundamentele rechten;
 • Vitale belangen;
 • Om een wettelijke verplichting uit te voeren;
 • De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Voor de verwerking van gevoelige gegevens hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming of contractueel akkoord nodig. De betrokkene kan zijn toestemming ook op elk ogenblik terug intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar [email protected].

4. Voor welke doeleinden maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?

We verwerken de gegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven om:

 • u een gericht juridisch advies te bezorgen of andere diensten te verstrekken en om onze zakelijke relatie met onze klanten of uw organisatie te beheren (zoals de boekhouding, facturatie, audit, invordering, betaling, tewerkstelling en andere ondersteunende diensten;
 • Om te handelen in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, zoals het uitvoeren van controles in het kader van de informatie over uw klant, de anti-witwaspraktijken en sancties
 • Om de toegang tot onze kantoren, website invordering.be en www.interius.be , applicaties, online platforms en systemen te beheren en te verzekeren;
 • u in te lichten over wijzigingen binnen het kantoor en aangaande de wetgeving;
 • Om u in te lichten over vacatures en opportuniteiten bij Interius advocaten waarvan wij menen dat deze geschikt zijn voor u;
 • u desgewenst een nieuwsbrief te verzenden;
 • een procedure te voeren, te onderhandelen, te bemiddelen of een arbitrage te voeren;

5. Doorgifte aan derden.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 4 uit te voeren.

Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen  worden overgedragen aan derden (zoals (onder)aannemers, andere adviseurs, juridische instellingen en derden die bij uw zaak betrokken zijn) die zowel binnen als buiten de Europese Unie zijn gevestigd om een verwerkingsovereenkomst uit te voeren op basis van uw instemming of omdat dit wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden omwille van commerciële doeleinden.

Interius advocaten hecht het grootste belang aan uw persoonsgegevens en de bescherming ervan. Indien zij een beroep doet op verwerkers die eveneens in aanraking zouden komen met uw persoonsgegevens zal zij er op toezien dat de verwerkers de persoonsgegevens niet aanwenden voor doeleinden anders dan degene opgesomd onder punt 4. Indien u wilt geïnformeerd worden over de verwerkers kan u ons hiertoe een e-mail zenden aan [email protected].

6. Bewaring.

We bewaren uw gegevens gedurende de wettelijke termijn. Heden bedraagt de bewaartermijn voor alle gegevens 5 jaar. Deze termijn wordt evenwel van rechtswege en automatisch aangepast aan de wettelijk voorziene termijnen.

Interius advocaten zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 8.

Op regelmatige tijdstippen zullen wij u  vragen om de juistheid van je gegevens te bevestigen.

7. Beschermingsniveau.

Interius advocaten garandeert een passend beschermingsniveau op organisatorisch en technisch vlak.

Wij doen dit door uw gegevens passend te beveiligen en dit beveiligingsniveau ook te eisen van onze verwerkers. Meerbepaald beveiligt Interius uw gegevens via verschillende technische en organisatorische maatregelen zoals firewalls, verzekerde servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden. Zo dienen alle advocaten regelmatig hun wachtwoord te wijzigen en worden de data opgeslagen in een beschermde cloudomgeving.

8. Sociale media en andere websites.

Als u inhoud van de website www.interius.be en www.invordering.be, applicaties, systemen en online platforms van Interius deelt via sociale media, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s op die sociale mediawebsites. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke media. De website www.interius.be en www.invordering.be, applicaties, systemen en online platforms (zoals collectonline en sociale mediakanalen) kunnen verwijzingen bevatten – zoals hyperlinks – naar websites, kanalen of sociale media van andere vennootschappen/personen. Interius advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites, kanalen of media. Het onderhavige Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van die websites, kanalen of media.

9. Rechten van de betrokkene.

 • U hebt het recht om te worden ingelicht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien – U hebt het recht om een bevestiging te ontvangen over het feit of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en om, in voorkomend geval, uw persoonsgegevens in te zien.
 • U hebt op elk ogenblik het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hierdoor kan u onnauwkeurige of onjuiste persoonsgegevens die Interius advocaten verwerkt aanpassen of verbeteren.
 • U hebt het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Hierdoor kan u de persoonsgegevens die Interius advocaten verwerkt permanent verwijderen. Interius advocaten is niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen. Dit recht is enkel van toepassing in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • U hebt het recht om de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te beperken. Hierdoor kan u het gebruik van uw persoonsgegevens door Interius advocaten ‘bevriezen’, zonder deze te verwijderen. Interius Advocaten is niet altijd verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen. Dit recht is enkel van toepassing in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • U hebt ten alle tijde het recht om uw instemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw instemming.
 • U hebt ten alle tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van rechtstreekse marketing. U kunt uw instemming intrekken of uw voorkeuren in verband met nieuwsbrieven, meldingen en uitnodigingen op elk ogenblik wijzigen door te klikken op “uitschrijven” of “profiel wijzigen” onderaan onze nieuwsbrieven, uitnodigingen of via onze website www.Interius advocaten.com of onze online platforms.
 • U hebt het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Hierdoor kan u uw persoonsgegevens eenvoudig van de ene gegevensbeheerder naar een andere verplaatsen, kopiëren of overdragen. Dit recht kan slechts worden uitgeoefend wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van een overeenkomst die met u werd afgesloten.

Wilt u gebruik maken van uw bovenvermelde rechten of voor iedere inlichting omtrent deze privacy verklaring , kan u uw vraag hiertoe richten aan [email protected].

Interius advocaten zal hieraan zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen, na uw verzoek hieraan gevolg geven. Indien u een uittreksel wenst van de persoonsgegevens die Interius advocaten van u bij houdt kan hiervoor een administratiekost voor aangerekend worden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

10. Cookies

Onze websites (www.interius.be en www.invordering.be) gebruiken cookies. U vindt hierover meer informatie in ons Cookiebeleid, dat u hier kan terugvinden.

11. Klachtenrecht

De betrokkene kan een klacht indienen bij ons, in dat geval wordt Mr. Freek Van Neck aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke. U kan Mr. Freek Van Neck bereiken op het e-mailadres [email protected]. Daarnaast heeft de betrokkene eveneens het recht om klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

[email protected]

 

image_pdfimage_print